Sản phẩm PeopleOne


XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP MẠNH
Sản phẩm tiêu biểu

Chương trình Phát triển năng lực và Xây dựng Phong cách lãnh đạo EVNNPC


THÚC ĐẨY VÀ DẪN DẮT CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG
Sản phẩm tiêu biểu

Đào tạo Chuyển đổi số Petrolimex

Sản phẩm tiêu biểu

Dự án chuyển đổi số hệ thống kinh doanh của SaigonTourist.

Sản phẩm tiêu biểu

Dự án phần mềm và xây dựng nội dung E-learning phục vụ tổng thể cho EVNNPC.


CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ NÂNG TẦM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Sản phẩm tiêu biểu

Dự án đổi mới kinh doanh, dịch vụ khách hàng EVNNPC.


CHUYÊN NGHIỆP HÓA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
Sản phẩm tiêu biểu

Dự án đào tạo kỹ năng cho cán bộ làm công tác Văn hoá doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc EVNHANOI năm 2020

Sản phẩm tiêu biểu

Dự án đào tạo, triển khai dịch vụ phần mềm đào tạo và hỗ trợ triển khai bài giảng trực tuyến E-learning EVNNPC (gần 500 bài giảng).

Sản phẩm tiêu biểu

Dự án đào tạo cho SaigonTourist về Dịch vụ xuất sắc.

© Copyright 2023 - Công ty Cổ phần PeopleOne - All rights reserved

Designed by PeopleOne